De nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2019 van kracht worden zijn naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2018/19, 27924, nr. 75). De berekende pachtnormen 2019 voor los bouw- en grasland zijn in negen van de veertien pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen 2018. De toename ligt op zo’n 4 à 5% in de pachtprijsgebieden met een gemengd karakter tot 10 à 17% in gebieden met veel melkveehouderij. In de gebieden met veel akkerbouw zijn de pachtnormen gedaald, uiteenlopend van –9% in de Veenkoloniën en Oldambt tot –38% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied. Schema.