Het rapport over de Pachtevaluatie is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2013/14, 30448). De huidige pachtregeling moet fundamenteel worden herzien, dat is de boodschap van dit rapport. Er is in de landbouw nog steeds behoefte aan de figuur pacht, maar de huidige wet is tweeslachtig, met aan de ene kant de reguliere pacht met veel dwingendrechtelijke bescherming voor de pachter en aan de andere kant de geliberaliseerde pacht met nauwelijks bescherming. De geliberaliseerde pacht verdringt dan ook de reguliere pacht. Beide pachtvormen kunnen niet de basis zijn voor een nieuw systeem. Regulier is te regulier en liberaal is te liberaal. In hoofdstuk 4 van dit rapport is een beschrijving van een nieuwe pachtregeling opgenomen. Uitgangspunt bij het ontwerpen daarvan was dat pachters en verpachters zoveel mogelijk in staat moeten worden gesteld hun zaken onderling te regelen.

Liberalisering dus, maar wel met twee restricties: a) waar nodig bescherming voor de pachter en b) waar mogelijk stimuleren van duurzaam grondgebruik.

Kernpunten van het nieuwe stelsel:

  • Pachtovereenkomsten voor hoeven: minimaal 25 jaar; voor los land en gebouwen, minimaal 6 jaar, tenzij bijzondere omstandigheden. Verlenging van rechtswege; kan bij overeenkomst van worden afgeweken.
  • Goedkeuring door de grondkamer vervalt / grondkamers worden opgeheven.
  • Bijzondere bedingen in pachtovereenkomsten schriftelijk vastleggen.
  • Geen pachtprijsbeheersing, wel een systeem om tot redelijke pachtprijzen te komen.
  • Pachter is bevoegd tot wijziging bestemming, inrichting en gedaante.
  • Onderverpachting is toegestaan.
  • Indeplaatstelling en medepacht alleen voor hoeves.
  • Voorkeursrecht pachter vervalt.
  • Geen tussentijdse ontbinding pachtovereenkomst, tenzij onvoorziene omstandigheden.
  • Geen bijzondere pachtovereenkomsten meer nodig. Een beschrijving van het nieuwe stelsel staat in hoofdstuk 4; een schematische samenvatting is te vinden in par. 18 van dat hoofdstuk.

Voor bestaande pachtovereenkomsten zal een ruime overgangsregeling moeten worden opgesteld. In bijlage 1 van dit rapport zijn de wijzigingen in de pachtregelgeving, die in 2007 zijn doorgevoerd, geëvalueerd.