Aankoop van percelen landbouwgrond. Aansprakelijkheid verkoper, bemiddelaar en notaris. Centrale stelling van koper dat koopovereenkomsten tot stand zijn gekomen op grond van (bewust) onjuiste/onvolledige informatie, verstrekt door verkoper en bemiddelaar wordt verworpen. Verkoper en bemiddelaar hebben voldoende duidelijk benadrukt dat de kans op waardestijging van de grond als gevolg van bestemmingswijzigingen onzeker was. Het hof komt niet toe aan de vraag of vergunning van de Autoriteit Financiële Markten vereist was voor de verkoop van de percelen, omdat óók als die vergunning vereist was door koper geen vergoedbare schade werd geleden. De percelen zijn (nog) niet verkocht. Koper bepleit abstracte schadebegroting, los van verkoop. Voor die wijze van begroten is een min of meer stabiele situatie vereist (HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278, ro. 2.11.4). In dit geval gaat het om koop met een speculatief karakter. Of de percelen in de toekomst in waarde zullen stijgen of dalen is afhankelijk van onzekere toekomstige ontwikkelingen. Dit betekent dat niet kan worden vastgesteld dat de koper nu al vergoedbare schade heeft geleden. De notaris heeft zijn zorgplicht niet geschonden. Artikel 21 Wna. Geen aanleiding om zijn ministerie te weigeren. Hof Amsterdam 21-01-2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:85