De Princepeel verpacht ongeveer 5 ha aan de pachter. De pachter heeft gevraagd of zijn echtgenote en zoon medepachters mogen worden. De Princepeel heeft dat geweigerd en daarna heeft de pachter de medepacht bij de pachtkamer gevorderd. De Princepeel heeft een tegenvordering ingesteld om de pachtovereenkomst te laten ontbinden of beëindigen. Het hof oordeelt dat de echtgenote en zoon allebei onvoldoende waarborgen kunnen bieden voor een behoorlijke bedrijfsvoering en wijst de vorderingen van de pachter af. Omdat de pachter zelf onvoldoende betrokken is of kan zijn bij de bedrijfsvoering, ontbindt het hof de pachtovereenkomst. Hof Arnhem-Leeuwarden, 16-05-2023, ECLI:NL:GHARL:2023:4234.