Verpachter wil de pachtovereenkomsten laten ontbinden omdat de pachter de verschuldigde pacht niet betaalt, de exploitatie aan anderen overlaat, geen landbouwbedrijf meer heeft en de directeur van verpachter heeft bedreigd. De pachter betwist dat. Verpachter mag bewijzen dat pachter tekortschiet omdat hij geen agrarische onderneming meer drijft met het gepachte en/of het gepachte niet als goed pachter gebruikt door het aan derden in gebruik te verstrekken of onder te verpachten en van de omvang van het mondeling en schriftelijk verpachte. Hof Arnhem-Leeuwarden 03-09-3019, ECLI:NL:GHARL:2019:7212

Beëindiging pachtovereenkomst op grond van geen bedrijfsmatige exploitatie, betalingsachterstand en verwaarlozing. Voorgaande verpachter heeft afstand gedaan van pachtverhogingen van rechtswege. Dit geldt voor alle toekomstige verhogingen. Gestelde tekortkomingen onvoldoende ernstig om beëindiging met haar gevolgen te rechtvaardigen. Verpachters zijn niet-ontvankelijk in hun vordering tot betaling van de pachtachterstand. Hof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7071

Tekortkoming wegens niet persoonlijk gebruik van het gepachte en verkoop suikerquotum zonder toestemming. Na overlegging stukken door pachter, neemt het hof voorshands aan dat pachter de grond niet persoonlijk gebruikt. Pachter mag met getuigen tegenbewijs leveren. Over het suikerquotum moet de pachter nog meer openheid van zaken geven. Hof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7068