De stand van zaken over de voortgang van de Omgevingswet is te vinden in Kamerstukken II, 2019/20, 33118, nr. 148.