In een brief worden de hoofdlijnen van het Invoeringsbesluit Omgevingswet geschetst en een doorkijk gegeven over de uitwerking van de Invoeringswet. Daarbij is ook de uitwerking van een aantal moties betrokken. Onderwerpen die bij de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet een nadere uitwerking vergen in het Invoeringsbesluit, zullen waar mogelijk worden verwerkt. Het streven is om het Invoeringsbesluit na de consultatie in het voorjaar van 2019 bij de Kamers voor te hangen. Kamerstukken II 2017/18, 33119, nr. 111.