Op 30 januari jl. is de brief van de minister van VRO inzake voortgang van de implementatie van de Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze voortgangsbrief licht de minister de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet toe in vervolg op de brief van 14 oktober 2022 en de toegestuurde vervolginformatie. Concreet gaat de minister in op de conclusies van de

voortgang en de afwegingen die op basis hiervan samen met de medeoverheden, bedrijfsleven en Rijkspartijen zijn gemaakt. Tot slot gaat de minister op hoofdlijnen in op de stand van zaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de bijlagen bij de brief zijn de nadere onderbouwing, de achterliggende rapportages van de voortgang en het ontwerp van het inwerkingtredingsbesluit opgenomen. Kamerstukken II 2022/23, 33118, nr. 246.