Er is een ontwerp KB voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarin staat de datum van 1 januari 2023 (Kamerstukken I, 2021/22, 33118, nr. DI).