Het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet is opgenomen in Stb. 2020, 532. In Afdeling 10.1 van deze regeling zijn de bepalingen met betrekking tot ruilbesluiten en besluiten geldelijke regelingen (landinrichting) opgenomen. Zie ook de toelichting bij het besluit (blz. 40 e.v.).