Van de Europese Commissie zijn drie voorstellen voor nieuwe verordeningen GLB bekend gemaakt: een “verordening inzake de strategische GLB-plannen” (COM(2018)392 ), een verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (horizontale GLB-verordening) (COM(2018)393) en een GMO-wijzigingsverordening (COM (2018)394). De Europese Commissie streeft met het voorstel de volgende drie algemene doelen na: (a) Het bevorderen van een slimme, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector om voedselzekerheid te garanderen; (b) Het intensiveren van zorg voor de leefomgeving en het klimaat en het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Unie op die gebieden; (c) Het versterken van het sociaaleconomische weefsel van de plattelandsgebieden. (Kamerstukken II, 2017/18, 34965, nr. 2). De Tweede Kamer heeft er al een groot aantal (152) vragen over gesteld en deze zijn ook beantwoord (nr. 3).