De Regeling maatregelen Sars-CoV-2 bij nertsen is gewijzigd (Stcrt. 2020, nr. 48249). Het betreft de wekelijkse inzending van kadavers voor de early warning en de covergisting. Intussen is besloten om de nertsenhouderij vervroegd te beëindigen. Het kabinet zal met spoed wetgeving voorbereiden op basis waarvan het houden van nertsen op korte termijn moet worden beëindigd. Daarbij acht het kabinet van belang dat de afgelopen maanden de maatschappelijke onrust over de besmettingen op de nertsenbedrijven verder is toegenomen. Streven is dat de wet in elk geval voor het nieuwe fokseizoen (dat normaliter in maart begint) in werking kan treden. Het ligt voor de hand dat pelsdierhouders de huidige productiecyclus, die omstreeks 1 december aanstaande eindigt, zullen afmaken. De facto zal de voorgenomen wetswijziging de huidige uit de Wet verbod pelsdierhouderij voortvloeiende overgangstermijn (tot 1 januari 2024) met drie productieseizoenen verkorten. Voor deze regeling reserveert het kabinet een bedrag van maximaal €150 miljoen. (Kamerstukken II, 2019/20, 28286, nr. 1124)