Anders dan [appellant] stelt is de gecombineerde bedrijfsvoering van glastuinbouw en het houden van vee het eerder vergunde project en is het bedrijfsonderdeel dat ziet op glastuinbouw derhalve geen afzonderlijk project in de zin van de Habitatrichtlijn en artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998. Bij de beoordeling van de effecten van de aangevraagde vergunning komt betekenis toe aan de bedrijfssituatie die was vergund vóór de referentiedatum. In dit geval was de in 1992 verleende Hinderwetvergunning van kracht ten tijde van de relevante referentiedatums – te weten 10 juni 1994 en 7 december 2004 – voor de betrokken Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Het college heeft deze Hinderwetvergunning dan ook terecht als uitgangspunt genomen bij de beoordeling of de aangevraagde bedrijfssituatie leidt tot een toename van de stikstofdepositie op de betrokken Natura 2000-gebieden. ABRS 16-03-2018, ECLI:NL:RVS:2018:901