Intrekking onherroepelijke vergunning met toepassing van artikel 5.4 van de Wet natuurbescherming. Vergunning is niet verleend op grond van onjuiste of onvolledige gegevens. Dat eiser ten tijde van de aanvraag niet de betreffende melkveehouderij exploiteerde, is niet relevant voor een beoordeling van een aanvraag voor een natuurvergunning waarbij het gaat om de gevolgen van de exploitatie van een veehouderij op de natuurgebieden in de omgeving van de veehouderij (locatie- en activiteitgebonden) en niet om wie die veehouderij exploiteert, heeft geëxploiteerd of gaat exploiteren. Dat eisers aanvraag in strijd was met een geheime overeenkomst tussen de Provincie en de pachter brengt niet mee dat eiser onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. Vergunning is niet verleend in strijd met wettelijke voorschriften, in het bijzonder zonder passende beoordeling. Eerst na het verlenen van de vergunning is de door verweerder bedoelde strijd met wettelijke voorschriften opgekomen doordat de Provincie de Buitenring in gebruik heeft genomen en daarbij de (stikstof)rechten van de melkveehouderij heeft ingezet als mitigerende maatregel. Eiser kan dus niet worden verweten dat de vergunningverlening heeft plaatsgevonden zonder passende beoordeling. Beroep gegrond. Rechtbank Limburg 20-08-2020,  ECLI:NL:RBLIM:2020:6178