De Voortgangsrapportage Natuur over 2018 en de gezamenlijke natuurambitie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en provincies is naar de Eerste Kamer gestuurd. Belangrijk resultaat in de Voortgangsrapportage 2018 is de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland met 3.029 hectare ingerichte natuur. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Provincies houden daarmee koers op de afgesproken 80.000 hectare extra ingerichte natuur te realiseren in 2027; hiervoor resteert nog een opgave van 41.257 hectare. Dit is echter geen eenvoudige opgave, mede door de toenemende druk op de grondmarkt vanwege ander ruimte vragend landgebruik. Kamerstukken I, 2019/20, 33576, O.