Op 27 december jl. is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 december 2023, nr. WJZ/ 41007389, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het vaststellen van de mestproductieplafonds als bedoeld in artikel 18a Meststoffenwet ter uitvoering van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2069 van de Commissie van 30 september 2022 tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEU 2022, L 277) in de Staatscourant gepubliceerd, Stcrt. 2023, nr. 34916. Met deze regeling worden de mestproductieplafonds die gelden op grond van de Meststoffenwet per 1 januari 2024 in overeenstemming gebracht met het op grond van de derogatiebeschikking geldende mestproductieplafond. Deze wijzigingsregeling voegt een paragraaf 6 toe aan hoofdstuk 10 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, waarmee de maximale hoeveelheid dierlijke mest die in Nederland geproduceerd mag worden in lijn met de derogatiebeschikking is gebracht. Tevens is de maximale hoeveelheid mest die de sectoren melkvee, varkens en pluimvee mogen produceren daarmee in overeenstemming gebracht. Hiermee is opvolging gegeven aan de voorwaarden die de Europese Commissie gesteld heeft aan de op 30 september 2022 aan Nederland verleende derogatie.