Voor degenen die vast mee willen denken over de toekomst van het mestbeleid heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een rapport opgesteld: Quickscan van denkrichtingen voor herbezinning van het mestbeleid; Verkenning op verzoek van het ministerie van LNV van vijf denkrichtingen van de werkgroep Herbezinning Mestbeleid. Er zijn vijf van die denkrichtingen: Eenvoudig, Risicogericht-gebiedsgericht, Risicogericht-sectorspecifiek, Milieudoel als norm en Bedrijfsspecifieke verantwoording. (Kamerstukken II, 2019/20, 33037, nr. 374).