De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is gewijzigd in verband met een integrale actualisatie van de excretieforfaits in bijlage D en de aanpassing van de omschrijving van enkele diercategorieën in bijlage D. Dit betekent dat alle excretieforfaits zijn beoordeeld en dat een deel van de excretieforfaits wordt aangepast. Actualisatie is van tijd tot tijd nodig omdat diverse factoren zoals de voersamenstelling en de houderij van de dieren aan verandering onderhevig zijn. Bij deze actualisatie speelt ook de toegenomen kennis over de mate van vervluchtiging van stikstof uit mest een rol. Daarnaast wordt de regeling gewijzigd in verband met de verlenging van de pilot mineralenconcentraat en een verduidelijking betreffende de stikstofgebruiksnorm voor maïs die wordt geteeld na het vernietigen van de zode van een grasgewas dat het jaar daarvoor als vanggewas is ingezaaid. Stcrt. 2019, nr. 69489. De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet zal ook nog worden aangepast in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Een ontwerp daarvoor in Stcrt. 2019, nr. 70977. De Meststoffenwet zelf was al gewijzigd (Stb. 2019, 520.), evenals het Uitvoeringsbesluit: Stb. 2019, 521.