Lelieteelt in nabijheid Natura 2000 gebied Holtingerveld aan te merken als project dat onder de werking van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming valt. Geen sprake van voortzetting van bestaand project. Beoordeeld moet worden of dit project significante gevolgen kan hebben voor het Holtingerveld. Verweerder heeft in dit geval onvoldoende onderzoek verricht of een passende beoordeling noodzakelijk is. Geen onderzoek naar cumulatieve effecten ten aanzien van grondwaterstand en evenmin objectieve gegevens over (gebruik van) bestrijdingsmiddelen verzameld op grond waarvan kan worden uitgesloten dat er significante effecten zijn. Rechtbank Noord-Nederland 18-06-2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:2483