Er is een nieuwe Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928, ter vervanging van het oude Openstellingsbesluit. (Stcrt. 2020, nr. 54438). De voorwaarden waaraan het landgoed en de openstellingsregels moeten voldoen zijn in dit besluit opgenomen en dienen als richtsnoer bij de beoordeling van de openstellingsregels. Zie voorts de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Financiën van 27 oktober 2020, nr. WJZ/ 18182465, houdende aanwijzing van natuurtypen en landschapselementtypen als bedoeld in het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 en wijziging van de Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928 (Regeling aanwijzing natuurtypen en landschapselementtypen Natuurschoonwet 1928) (Stcrt. 2020, nr. 54435)