De kamer is geïnformeerd over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 18 juni jl. plaatsvond in Luxemburg (Kamerstukken II, 2018./19, 21501-32, nr. 1190). Onze minister heeft nogmaals de Nederlandse prioriteiten herhaald: het nieuwe GLB moet effectiever en eenvoudiger worden om de hogere ambities voor klimaat en leefomgeving waar te maken. Daarnaast is benadrukt dat de GMO-verordening zowel op technisch als politiek niveau verdere discussie behoeft, met name over de rol van producenten- en brancheorganisaties bij verduurzaming en risicomanagement. Tot slot zijn, samen met een aantal andere lidstaten, zorgen geuit over de mogelijke effecten van Mercosur op de landbouwsector, mede in het licht van Brexit en de verwikkelingen met Oekraïne.