Een verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 15 november 2021 is te vinden in Kamerstukken II, 2021/22, 21501-32, nr. 1360. De conclusies van de nieuwe EU-bossenstrategie voor 2030 werden besproken. Zie over dat onderwerp ook: Kamerstukken II, 2021/22, 28625, nr. 319. Verder kwam ook de marktsituatie aan de orde. De situatie op de markt voor landbouwproducten is over de gehele linie positief, met uitzondering van de varkensvleessector. De Commissie stelt dat de EU zich constructief zal blijven opstellen gezien het belang van een positief resultaat van de 12e WTO Ministeriële Conferentie. De landbouwonderhandelingen verlopen moeizaam. Over het bijenrichtsnoer zie nr. 1358.