Er is een nieuw besluit van de staatssecretaris van financiën over de fiscale behandeling van ondernemers in de agrarische sector. Dit besluit vervangt het besluit van 13 oktober 2010. De volgende onderdelen zijn vervallen, gewijzigd of toegevoegd:

  • De goedkeuringen in onderdeel 2 over de toepassing van het eerste en tweede pachtersvoordeel zijn vervallen. Voor bestaande situaties waarin gronden zijn gekocht met een pachtersvoordeel is een overgangsregeling opgenomen.
  • In onderdeel 6 is de behandeling van de productierechten melkquotum en bietenquotum niet meer opgenomen, omdat deze productierechten niet meer bestaan. Het productierecht ‘fosfaatrecht’ is toegevoegd. Verder is in dit onderdeel een nadere toelichting en een inhoudelijke wijziging opgenomen over de fiscale behandeling van de productierechten.
  • Het oude onderdeel 7 ‘WEVAB en feitelijke agrarische aanwending’ had een voorlichtend karakter en is niet langer opgenomen in het besluit.
  • In onderdeel 7 is een nieuw onderdeel over betalingsrechten opgenomen.
  • In onderdeel 8 is de actualisering van het besluit van 15 december 2000, nr. CPP2000/2172M over de landinrichtingsrente ingevoegd. In plaats van verwijzingen naar de Landinrichtingswet wordt verwezen naar de Wet inrichting landelijk gebied, zijnde de opvolger van de Landinrichtingswet. Verder zijn enkele verduidelijkingen en redactionele wijzigingen aangebracht.
  • In onderdeel 9 is het besluit van 28 januari 2011, nr. LKB2011/25 ingevoegd. Dit besluit kent een goedkeuring waardoor – onder voorwaarden – afrekening bij onttrekking van ondergrond voor de exploitatie van een windturbine wordt voorkomen. De goedkeuring is uitgebreid naar de exploitatie van zonnepanelen als sprake is van een (tweede) onderneming. Stcrt. 2018, nr. 68647