Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een rapport “Nederland Fit for 55? Mogelijke gevolgen van het voorgestelde EU-klimaatbeleid” (september 2021) het licht doen zien. Dat is ook naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2021/22, 32813, nr. 905). Het voorstel van de Commissie heeft in beperkte mate directe implicaties voor het Nederlandse beleidspakket voor de landbouw, glastuinbouw en landgebruikssector, aldus het rapport.