Aan de Tweede Kamer is aangeboden een Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw (Kamerstukken II, 2019/20 35300 XIV, nr. 70). Het doel is dat in 2030 alle ondernemers in de land- en tuinbouw voorbereid zijn om duurzaam en effectief te kunnen omgaan met veranderingen in het klimaat. Een gebiedsgerichte aanpak met betrokken regionale partijen is een belangrijk onderdeel in dit programma. Effecten van klimaatverandering kunnen regionaal sterk verschillen en oplossingen vragen daarom om een aanpak op maat. Het actieprogramma is opgebouwd uit de vijf pijlers water- en bodemsysteem, gewassen en teeltsystemen, veehouderij en de pijler met ondersteunende instrumenten: regionale aanpak, kennis en innovatie en risicomanagement.