Het is toegestaan om verschillende transacties bij elkaar te vegen om te voldoen aan de voorwaarden voor kavelruil. Partijen hebben een overeenkomst van kavelruil gesloten. Er dient vervolgens objectief getoetst te worden of aan de voorwaarden van artikel 85 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) is voldaan. Gelet op de inhoud van de overeenkomst van kavelruil is daaraan voldaan. Verder is in geschil of een in de kavelruil betrokken perceel grond binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Als dit perceel binnen de bebouwde kom zou liggen, is niet voldaan aan de voorwaarden voor kavelruil op grond van de Wilg. De rechtbank zoekt aansluiting bij de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in die zin dat het karakter van de regeling maakt dat ook in dit geval de feitelijke situatie, en niet het kombord, doorslaggevend is. Het gaat immers om de inrichting van het landelijke gebied en daarom is van belang of feitelijk het landelijke karakter overheerst. De rechtbank oordeelt dat het betreffende perceel buiten de bebouwde kom ligt. Er is voldaan aan de voorwaarden voor de kavelruilvrijstelling. Het beroep is gegrond en de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting dient te worden vernietigd. Rechtbank Gelderland 10-01-2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:53