Op basis van artikel 2.21, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB heeft de minister van landbouw aanpassingen in het tarief voor jonge boeren aangebracht. Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor een extra betaling voor maximaal 90 hectare. Het bedrag per hectare is in 2020 herberekend in verband met de overheveling van een deel van het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van pijler 1 (directe inkomenssteun) naar pijler 2 (plattelandsontwikkeling) in 2018 en 2019. Voor de extra betaling voor de jonge landbouwers geldt dat het budget maximaal 2% van het budget voor rechtstreekse betalingen bedraagt. Wanneer er een overschrijding van het budget plaatsvindt, dienen alle betalingen die in het kader van deze regeling plaatsvinden, te worden gekort met een plafondkorting overeenkomstig artikel 51, derde lid, van Verordening (EU) nr. 1307/2013. Stcrt. 2020 nr. 65209.