De Tweede Kamer is met een brief geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van het plan van aanpak versterking van toezicht en handhaving in het buitengebied. Het plan van aanpak is eind 2018 opgesteld naar aanleiding van de toegenomen druk op organisaties, die met toezicht en handhaving zijn belast in de buitengebieden. De bij die organisaties werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) handhaven niet alleen op natuurdoelen en overlastfeiten. Deze organisaties gaven destijds aan steeds meer geconfronteerd te worden met vraagstukken rondom openbare orde en andere vormen van criminaliteit en overlast, zoals wild crossen, stroperij en het dumpen van huishoudelijk en drugsafval. (Kamerstukken II, 2019/20, 33576, nr. 194)