Aan de Tweede Kamer is aangeboden de versterkte handhavingsstrategie mest. De strategie is erop gericht om fraude met mest tegen te gaan en de naleving van de mestregelgeving te verbeteren.

Kernelementen van de strategie zijn intensivering van samenwerking tussen verschillende toezichthouders en slimmer gebruik van moderne technologie. Op basis van een risicoanalyse zijn gebieden in het land en delen van de mestketen waar het risico van niet-naleving van de mestregels het grootst is, geïdentificeerd. Toezicht en handhaving worden grotendeels gebieds- en risicogericht ingericht en de samenwerking tussen controlerende en handhavende instanties wordt versterkt, onder meer door betere informatie-uitwisseling tussen verschillende overheidsinstanties en gezamenlijke handhavingsacties. De handhavingsstrategie gaat gepaard met het vergroten en verbeteren van de capaciteit voor uitvoering, toezicht en handhaving van de mestregelgeving bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het vergroten van de capaciteit hiervoor bij de NVWA wordt deels mogelijk gemaakt door de vermindering van fysieke controles bij derogatiebedrijven uit hoofde van de derogatiebeschikking 2018–2019. Daarnaast investeer ik middelen vanuit het budget voor het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn voor onder andere de ontwikkeling van ICT-maatregelen bij RVO.nl, vormgeving van gebiedsgericht handhaven en het mogelijk maken van digitaal en «real time» verantwoorden van transport en aanwending van mest. Met deze handhavingsstrategie wordt invulling gegeven aan artikel 4.2 van de derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn 2018–2019. Op korte termijn wordt een verzoek  bij de Europese Commissie voor verlenging van de derogatie voor de jaren 2020 en 2021 ingediend. op basis van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. (Kamerstukken II 2018/19, 33037, nr. 311)