De aard en omvang van de problematiek rond speculatieve handel in (landbouw)grond is onduidelijk. Daarom is een uitgebreider onderzoek nodig. Daarvoor zoeken ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de samenwerking met de minister voor Rechtsbescherming, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), het Kadaster, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat schrijven beide ministers op 13 juli jl. in een brief aan de Tweede Kamer, die op 24 juli jl. is gepubliceerd. Het Kadaster gaat een breder en diepgaander onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling van grondhandel door de tijd heen. Ook kijkt het Kadaster naar de spreiding in Nederland en of, en zo ja, in welke mate versnipperde percelen ontwikkeld kunnen worden.

De Jonge heeft naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerleden Fahid Minhas (VVD) en Faissal Boulakjar toegezegd te onderzoeken wat het meest effectieve middel is om speculatieve handel in en de splitsing van landbouwgrond te voorkomen en tegen te gaan. Zo bekijkt hij of een heffing daartegen kan helpen. De minister verwacht in het voorjaar van 2024 de Kamer hierover te informeren.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelde eerder al voor om een zogenoemde ‘drietrapsraket’ in te voeren die consumenten moet beschermen tegen speculatieve grondhandel. Het voorstel voorziet in toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op dit soort transacties, het verplicht stellen van een notariële koopovereenkomst en het hierdoor tijdig en actief tegengaan van misleiding van consumenten.

Kamerstukken II 2022/23, 27581, nr. 54.