Op 18 oktober 2022 is het Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 oktober 2022, nr. WJZ/ 22489915, met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen GLB 2022 gepubliceerd. Voor de betaling van de aanvragen rechtstreekse betalingen worden er voor 2022 verschillende parameters vastgesteld. Hieronder zal per onderdeel de desbetreffende parameter worden toegelicht.

Onderdeel A. Basiswaarde betalingsrechten
Aan de hand van de gemiddelde waarde van de rechten in 2015 en de initiële waarde van de rechten is op individueel niveau van de landbouwer vastgesteld wat de waarde van zijn rechten is voor 2015-2019. Met de stappen voor de jaarlijkse geleidelijke wijziging van de waarde wordt de verlaging van het budget van het ene op het andere jaar weergegeven. Deze is tezamen met de initiële waarde en de gemiddelde waarde 2015 gebruikt om de rechtenwaarde voor 2016-2019 te bepalen.

In 2022 wordt de waarde van een betalingsrecht verlaagd ten opzichte van de waarde van een betalingsrecht in 2021 (zoals vastgesteld in het besluit van 22 oktober 2021 met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen 2021). In 2022 is meer dan € 50 miljoen extra van het GLB pijler 1 budget overgeheveld naar pijler 2, hetgeen de reden voor de korting is. De tarieven en kortingen voor de jonge landbouwers en de graasdierpremie worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Onderdeel B. Vergroeningspercentage
Nederland heeft er, op grond van artikel 43, negende lid, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, voor gekozen de hoogte van de vergroeningsbetaling te relateren aan de totale waarde van de betalingsrechten. Met het vergroeningspercentage kan aan de hand van de waarde van de geactiveerde betalingsrechten worden berekend wat de hoogte van de betaling voor vergroening is.

Onderdeel C. Netto plafondkorting
De netto plafondkorting heeft tot doel om alle rechtstreekse betalingen binnen het nationale maximum budget te laten plaats vinden. Een reden waardoor dit nationale budget wordt overschreden is dat het netto maximum van de rechtstreekse betalingen lager is dan het totaal aan budget voor de afzonderlijke regelingen. Dit wordt mede veroorzaakt door de nationale keuze om de basisbetalingsrechten vast te stellen op 103% van het oorspronkelijke budget voor de basisbetalingsrechten. De netto plafondkorting wordt toegepast op het uit te betalen bedrag, vóór de toepassing van de financiële discipline (een Europees vastgestelde korting) en een eventuele randvoorwaardenkorting. Dit jaar wordt geen overschrijding van het nationale maximum verwacht, daarom is de nettoplafond korting op 0% vastgesteld.

Het besluit van 14 december 2015 met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen 2015, het besluit van 14 december 2016 met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen 2016, het besluit van 9 december 2017 met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen 2017, het besluit van 30 oktober 2018 met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen 2018, het besluit van 22 oktober 2019 met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen 2019, het besluit van 30 oktober 2020 met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen 2020 en het besluit van 22 oktober 2021 met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen 2021 blijven van toepassing ten aanzien van aanvragen rechtstreekse betalingen die zijn ingediend in de desbetreffende aanvraagjaren. Stcrt. 2022, 27476.

Op 21 oktober 2022 is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 oktober 2022, nr. WJZ/ 22417539, tot wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 in verband met de invoering en openstelling van de Investeringsregeling POP3+ 2022 gepubliceerd. Met deze wijzigingsregeling wordt, gelet op titel 4.7 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (hierna: REES), gewijzigd. De aangepaste titel 4.7 bevat regels voor de aanvraag voor subsidies in het kader van POP3+. Ten behoeve van de openstelling van de subsidiemodule wordt ook de Regeling openstelling Europese EZK- en LNV-subsidies 2022 gewijzigd. Daarnaast wordt de Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014-2020 aangepast. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook de realisatietermijn (artikel 4.5.6 van de REES) van de GLB Pilots (titel 4.5 van de REES) aan te passen. Stcrt 2022, 28266.