Nederland heeft met de Europese Commissie overeenstemming bereikt over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit NSP beschrijft hoe Nederland vanaf volgend jaar invulling geeft aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De komende jaren krijgen boeren gerichter steun voor activiteiten die bijdragen aan een toekomstbestendige en innovatieve landbouw die in balans is met natuur, milieu en klimaat. Tussen 2023 en 2027 is hiervoor zo’n € 4,7 miljard beschikbaar voor Nederlandse boeren.

De meest in het oog springende verandering is de nieuwe eco-regeling. Agrariërs kunnen uit ruim 20 eco-activiteiten kiezen om toe te passen op hun bedrijf. Deze variëren van het beheren van houtwallen en het toepassen van kruidenrijke akkerranden tot het telen van eitwitgewassen. Hiervoor kunnen zij een vergoeding ontvangen van ca € 60, € 100 of € 200 per hectare. Per jaar wordt er € 152 miljoen aan besteed, € 762 miljoen in totaal.

Daarnaast kunnen meer boeren meedoen aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), waar € 560 miljoen in totaal voor is vrijgemaakt.  Via het ANLb beheren boeren specifieke leefgebieden voor planten- en diersoorten, zoals boerenlandsvogels, en kunnen zij een bijdrage leveren aan klimaat en water.

Om als boer een beroep te kunnen doen op deze subsidies, moeten zij eerst aan bepaalde duurzaamheidsvoorwaarden voldoen. Voorbeeld is de verplichte bufferstroken langs akkers en weilanden. Voor de verplichte gewasrotatie en de regel dat 4% van het areaal niet-productief moet zijn, is vanwege de oorlog in Oekraïne één jaar uitstel van toepassing.

Zie voor nadere details de Kamerbrief van 3 oktober 2022, kenmerk DGA EIA / 22491447.