De minister van LNV zal per medio juni de aan bedrijven toegekende fosfaatrechten openbaar maken. De fosfaatrechten zijn indertijd ‘om niet’ aan bedrijven toegekend. Blijkens de staatssteunbeschikking (State Aid SA.46349 (2017/N)) worden de toegekende fosfaatrechten aangemerkt als staatssteun. Voor het correct toepassen van de staatssteunregels acht de Europese Commissie transparantie van essentieel belang en heeft daartoe richtsnoeren opgesteld. Conform die richtsnoeren is in artikel 23, achtste lid, van de Meststoffenwet bepaald dat de toegekende steun binnen zes maanden na vaststelling van het op een bedrijf rustende fosfaatrecht openbaar moet worden gemaakt. Daarbij is vertraging opgetreden. (Kamerstukken II, 2021/22, 33037, nr. 442).