Verweerder is bij de beoordeling van het knelgeval uitgegaan van zowel de melkproductiecijfers als de dieraantallen van 2011. Hoewel de dierziekte is uitgebroken in 2011 zijn de melkproductiecijfers uit dit jaar het meest gunstig voor appellant. De gemiddelde melkproductie in 2011 is namelijk hoger dan in 2010 en pas vanaf 2012 daalt de melkproductie. Appellant is zodoende door de keuze van verweerder om uit te gaan van de gemiddelde melkproductie in 2011 niet benadeeld. In zoverre slaagt het beroep niet. Dat is anders voor de dieraantallen. Uit de uitspraak van 9 juli 2019 (ECLI:NL:CBB:2019:280) volgt dat artikel 23, zesde lid, van de Msw zich er niet tegen verzet dat bij de vergelijking met een alternatieve peildatum wordt gerekend met de melkproductie en dieraantallen uit verschillende jaren. Naar het oordeel van het College is er hier geen reden om af te wijken van de dieraantallen in 2015, nu de ziekte – onweersproken – niet van invloed was op de dieraantallen. Dit betekent dat verweerder geen juiste toepassing heeft gegeven aan de knelgevallenregeling. CBB 29-10-2019, ECLI:NL:CBB:2019:538