Er wordt een spoedwijziging  van de Meststoffenwet door het parlement gejaagd. Het wetsvoorstel strekt tot tijdelijke verhoging van het afromingspercentage dat wordt toegepast bij de overgang van (een gedeelte van) het op een bedrijf rustende fosfaatrecht tot 20%. Beoogd wordt op die manier de totale hoeveelheid fosfaatrechten in de melkveehouderij nog in 2019 terug te brengen tot onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram fosfaat, teneinde te borgen dat de productie van fosfaat en stikstof door melkvee het desbetreffende sectorale plafond niet zal overschrijden. Kamerstukken II, 2018/19, 35208, nr. 2. Het is ook al in de Eerste Kamer aangeland (Kamerstukken I, 2018/19, 35208, nr. C)