De uitoefening van de erfdienstbaarheid is onmogelijk geworden door de aanleg van een nevengeul. Vordering tot wijzing van de erfdienstbaarheid ingesteld door het Waterschap en de eigenaar van het dienende erf. Het heersende erf wordt lopende het hoger beroep verkocht. Belang van de voormalig eigenaar van het heersende erf bij reconventionele vorderingen? Instellen reconventionele vorderingen door ex artikel 118 Rv opgeroepen derde (nieuwe eigenaar van het heersende erf)? Is het Waterschap op grond van artikel 3:305b lid 1 BW bevoegd tot het instellen van vorderingen ex artikel 5:78 en 5:79 BW? Door de rechter toe te kennen schadeloosstelling op grond van artikel 5:81 BW. De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. In dit geval dient aansluiting te worden gezocht bij de systematiek van schadevaststelling in de Onteigeningswet. Benoeming deskundige. Hof Arnhem-Leeuwarden 07-07-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5283