Op 28 februari is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 februari 2023, nr. WJZ/ 26312424, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering voor het jaar 2023 van de derogatiebeschikking 2022–2025 in de Staatscourant gepubliceerd, Stcrt. 2023, 6072. Deze regeling strekt tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) in verband met de derogatiebeschikking 2022–2025 voor het kalenderjaar 2023 en heeft enkel betrekking op het jaar 2023. De beschikking bevat een jaarlijkse afbouw van de derogatie en aanvullende voorwaarden, waaronder aanvullende voorwaarden die per 2023 van toepassing worden. De voorwaarden in de derogatiebeschikking voor de jaren 2024 en 2025 zullen in eigenstandige wijzigingsregelingen worden geïmplementeerd. Zie ook de toelichtende Kamerbrief van 28 februari jl., Kamerstukken II 2022/23, 33037, AQ.