In een brief van de minister over de stand van zaken met betrekking tot de derogatie gaat deze allereerst in op de consequenties van het verlies daarvan. Die zijn groot. De mestverwerkingscapaciteit en exportmogelijkheden zullen op korte termijn onvoldoende zijn om het gehele mestoverschot te kunnen plaatsen bij verlies van de derogatie. De druk op de mestmarkt zal zo fors toenemen dat de gevolgen daarvan zeer grote impact kunnen hebben op de gehele landbouw in Nederland. Tegelijkertijd zal de milieukwaliteit kunnen verslechteren, en door meer kunstmestgebruik, meer gebruik van fossiele brandstoffen en een hogere CO2-uitstoot het gevolg zijn. Daarna wordt het proces voor een nieuwe derogatie beschreven. We moeten er rekening mee houden dat voortzetting van de derogatie, zoals die voorgaande jaren aan Nederland was toegekend, steeds lastiger wordt. De minister beseft heel goed dat het pijnlijk is voor de agrarische sector om ook hiermee geconfronteerd te worden, terwijl we in Nederland ook staan voor andere grote opgaven, met grote gevolgen voor de sector. (Kamerstukken II, 2021/22, 33037, nr. 439)