Er is door de minister een aanvulling op het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn gepresenteerd. Het overleg met Brussel wordt op basis daarvan voortgezet. De komende periode zullen verdere
gesprekken met de Europese Commissie plaatsvinden over de inhoud en voorwaarden van de derogatie. Wij houden er rekening mee dat hieraan aanvullende eisen, voorwaarden en/of
beperkingen gesteld zullen worden. Kamerstukken I, 2021/22, 33037, nr. AE