In hoger beroep legt [appellant] enkel nog aan zijn vordering ten grondslag dat de mesttank niet beantwoordt aan de overeenkomst, omdat deze niet in staat is om dikke mest op te pompen. Tussen partijen staat vast dat de door Wasse geleverde mesttank beschikt over een centrifugaal vulpomp. De deskundige heeft in zijn rapport van februari 2014 aangegeven dat bij een dergelijke pomp de dikte van de mest maximaal 12 à 15 % mag bedragen, omdat de pomp anders niet meer functioneert en vast komt te staan, en dat de mest altijd goed gemixt moet zijn. Hieruit leidt het hof af dat het oppompen van dikke en/of niet gemixte mest niet tot de capaciteiten van een mesttank met een centrifugaal pomp behoort. De door [appellant] overgelegde verklaringen van personen/bedrijven die in dezelfde branche werkzaam zijn als partijen (productie 4 bij memorie van grieven) leiden niet tot een ander oordeel. In de eerste plaats wordt in deze verklaringen geen onderscheid gemaakt tussen verschillende types mesttanken. Daarnaast kan uit deze verklaringen niet worden afgeleid dat alle mesttanken in staat zouden moeten zijn dikke en niet gemixte mest op te pompen, laat staan de onderhavige mesttank in het bijzonder. Aldus gaat het hof ervan uit dat de door Wasse geleverde mesttank de eigenschappen bezit die op grond van de overeenkomst (bij normaal gebruik) mochten worden verwacht. De vorderingen van [appellant] zijn hierom al niet toewijsbaar. Hof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7134