Er is een Bossenstrategie ontwikkeld. De hoofdambitie is om het bos met haar verschillende functies door te geven aan toekomstige generaties. Verder onder meer het streven naar een netto uitbreiding van het areaal bos in Nederland met 10% in 2030, wat neerkomt op ongeveer 37.000 hectare; en een toename van het aantal houtige landselementen (zoals houtwallen, struiken, heggen, losse bomen) in het landelijk gebied. Kamerstukken II, 2019/20, 33576, nr. 186.