De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft zich gebogen over de vraag welk overheidsbeleid boerenondernemers helpt, om binnen de duurzaamheidsgrenzen die overheid en samenleving stellen, hun toekomst vorm te geven. Met andere woorden: hoe kan de overheid bevorderen dat boeren met hun ondernemerschap een acceptabel inkomen kunnen realiseren binnen de grenzen die de leefomgeving aan hun bedrijf stelt? De beantwoording van deze vraag heeft geresulteerd in het advies Boeren met toekomst, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd (Kamerstukken II, 2021/22, 35915 XIV, nr. 99). Er zijn zes aanbevelingen geformuleerd: rijk, provincies, waterschappen en gemeenten: zorg voor maximale duidelijkheid over bedrijfsspecifieke duurzaamheidsnormen; rijk, provincies en waterschappen: biedt binnen de gestelde normen zo veel mogelijk vrijheid aan de ondernemer; rijk: bevorder de totstandkoming van een zo veel mogelijk geïntegreerd certificeringssysteem en richt een onafhankelijke autoriteit op die het certificeringssysteem opzet en monitort; rijk, provincie, waterschappen en gemeenten: zet in op adequate handhaving op bedrijfsniveau; rijk en provincie: wees actief betrokken bij gebiedsprocessen en ondersteun deze; rijk: zet in op verduurzaming van de keten en gedragsverandering van de consument.