Uitleg van voorwaarde in pachtovereenkomst: “Mochten er tijdens de duur van deze overeenkomst rechten, in welke vorm dan ook, ontstaan welke samenhangen met het gebruik van het gepachte uit deze overeenkomst dan zullen deze rechten, hoe ook genaamd, aan het eind van de overeenkomst aan verpachter toekomen”. Het hof oordeelt door uitleg dat pachter niet gehouden is betalingsrechten aan verpachter over te dragen. Hof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10349