Bij besluit van 25 april 2022 heeft de raad van de gemeente Dalfsen het bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan 8e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen” gewijzigd vastgesteld. Het plan maakt op het deel van het perceel met de woonbestemming een extra (tweede) woning mogelijk. In ruil daarvoor wordt onder meer de bestaande ligboxenstal op het perceel gesloopt en worden de daarin plaatsvindende bedrijfsactiviteiten beëindigd. Verder is in het plan aan het deel van het perceel met de agrarische bestemming de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch-paardenbak” toegekend ter plaatse van de bestaande paardenbak. [appellant] woont aan de [locatie 2] te Dalfsen en exploiteert op deze locatie een rundveehouderij ten behoeve van natuurbeheer. [appellant] vreest aantasting van zijn woon- en leefklimaat en nadelige gevolgen voor zijn bedrijfsvoering als gevolg van het plan. Ook vreest hij dat het plan invloed heeft op de “Nsw-status” van zijn percelen. Die status houdt in dat zijn percelen zijn aangemerkt als landgoed als bedoeld in de Natuurschoonwet 1928. [appellant] heeft verschillende beroepsgronden aangevoerd. ABRS 23-08-2023, ECLI:NL:RVS:2023:3219.