Na Overijssel (ABRS 22 mei 2014, Agr. R. 2013, nr. 5733, met noot D.W. Bruil) is Gelderland aan de beurt (zaaknummer 201307089/2/R2): het aldaar gehanteerde beleidskader voor de vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet is eveneens door de rechter van de hand gewezen. Ongetwijfeld heeft ook de Provincie Gelderland een onderbouwing verschaft voor de gehanteerde drempelwaarde van 0,5% van de kritische depositiewaarde. Men heeft de voorzitter echter niet duidelijk kunnen maken op welke objectieve gegevens die drempelwaarde is gebaseerd. Daarmee kan niet op voorhand worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zullen worden aangetast. Het besluit wordt geschorst omdat de voorzitter betwijfelt of dit besluit in de bodemprocedure in stand kan blijven. Volgens een persbericht van Mobility for the Environment zijn inmiddels in Gelderland 2.000 vergunningen verleend. Eigenlijk is de Programmatische Aanpak Stikstof nog de enige hoop voor overheden die NBW-vergunningen willen verlenen met een toename van de depositie. De PAS laat echter nog op zich wachten. Het wetsvoorstel dat de PAS opneemt in de natuurbeschermingswet is in behandeling bij de Tweede Kamer (zie: Kamerstukken II, 33669, nr. 5, verslag). Trouwens ook de PAS zal kritisch worden bekeken. Bedrijven die willen uitbreiden zijn voorlopig nog aangewezen op rechtstreekse saldering met stoppende bedrijven.