De landbouwbegroting 2020 heeft het kamernummer 35300 XIV gekregen. De memorie van toelichting is te vinden onder nr. 2. Er zit geen bijlage bij met een wetgevingsprogramma. Wel over: Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak, Verdiepingsbijlage, Moties en toezeggingen, Subsidieoverzicht, Evaluatie- en overig onderzoek, Europese geldstromen. Ook nuttige informatie. Over pacht staat het volgende de lezen: “na afronding van de consultatie start in 2020 de parlementaire behandeling van de herziening van de pachtwetgeving (Kamerstuk 27 924, nr. 73). Deze herziening resulteert in meer langlopende pachtcontracten waarbij pachters en verpachters vrijer zijn om onderling de prijzen overeen te komen waardoor beiden gestimuleerd worden duurzaam met de bodem om te gaan. Daarnaast blijft hiermee de pacht voor (jonge) boeren beschikbaar om een duurzaam bedrijf te starten.”