Er zijn twee regelingen ter consultatie voorgelegd: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). De LBV is een generieke regeling om stikstofdepositie te verminderen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten melkvee-, varkens- en pluimveehouders (onder meer) voldoen aan een landelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie. Naast een generieke regeling, is volgens de toelichting maatwerk nodig, gericht op bedrijfslocaties die voor een specifiek Natura 2000-gebied de grootste depositiebelasting opleveren. De tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2) geeft provincies de mogelijkheid om deze zogenoemde piekbelasters gericht aan te kopen of te laten beëindigen. Piekbelasters zijn veehouderijen die een relatief hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Door piekbelasters gericht aan te kopen of te beëindigen kunnen provincies doelgericht stikstofdepositie verlagen daar waar dat het hardst nodig is.