Er heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden van de stelselvernieuwing Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De evaluatie is uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van LNV en de provincies. De tussenevaluatie is uitgevoerd in de vorm van een lerende evaluatie met als doel om te informeren en te leren over de uitvoerbaarheid en effectiviteit. De tussenevaluatie concludeert dat het nieuwe stelsel ANLb (2016) op hoofdlijnen goed functioneert. De uitvoerbaarheid van het ANLb is toegenomen vergeleken met het vorige stelsel door de collectieve aanpak en grotere flexibiliteit in de subsidieverlening. De rolverdeling en taken van ketenpartijen zijn duidelijk belegd. De ketenpartijen werken goed met elkaar samen. Dit draagt bij aan de uitvoerbaarheid. Daarnaast is er bij ketenpartijen een sterke gedrevenheid om het stelsel tot een succes te maken. Ook de bereidheid tot vrijwillige deelname aan ANLb onder boeren is toegenomen. (Kamerstukken II, 2020/21, 33576, nr. 226)