De Aanvullingswet bodem Omgevingswet is in Stb. 2020, 87 geplaatst. Deze wet neemt, na inwerkingtreding, de rol van de Wet bodembescherming over als basis voor het Besluit gebruik meststoffen.