Een ontwerp-Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2018/19, 34864, nr. 20). In dit besluit is ook opgenomen de materie die nu in het Besluit gebruik meststoffen (op basis van de Wet bodembescherming) is geregeld. Aanvullingsbesluit  § 4.116 Het op of in de bodem brengen van meststoffen.